TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng

.

 Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn